۲ مطلب با موضوع «تحلیل ها» ثبت شده است

  • نقطه اتکا

   نقطه اتکا

   هنگام کودکی  دایره ای را که با پرگار رسم می کردیم، یک سرپرگار ثابت می ایستاد که به آن نقطه اتکا می گفتیم و با سردیگر که مدادی بر آن بود دایره هایی را می کشیدیم، گاه از این کار لذت می بردیم و صفحه ی سفید کاغذ را پر از نیم دایره هایی می کردیم ولی تکیه گاه همیشه ثابت بود و آن چه مدام از بین می رفت نوک مداد بر روی کاغذ بود که مدام ساییده می گشت. گاهی اوقات برای لذت بازی و یا تخلیه احساسات خود تکیه گاه را روی یک نقطه قرار می دادیم و صفحه ی پاک و زیبای کاغذ را آلوده و سیاه می کردیم، اما همیشه این نقطه اتکا ثابت نمی ماند، در واقع نیاز داشتیم به این مسئله که

  • جایگاه دستگاه دیپلماسی کشوردرایران پساتحریم

   جایگاه دستگاه دیپلماسی کشوردرایران پساتحریم

   پیرامون فرصت های پیش روی ایران پس ازبرجام،سؤال های اساسی ومهمی وجود داشته است؛همچنان که اکنون نیز محل بحث وگفتگو می باشد.یکی از مباحث محوری این مسأله،« فرصت های پیش رو دستگاه دیپلماسی ایران پس از برجام وحل بحران های ساختگی علیه ایران وجهان اسلام »می باشد. برجام می تواند به روندی منتهی شود که درپایان دادن به بحران های ساختگی وهجمه ها علیه ایران اسلامی وحتی جهان اسلام،کارگشا باشد.درهرتوافقی،ضمن توجه به اهداف رایجی که مطرح هست،اهداف خاصی مبتنی بر ارزش های ایدئولوژیک نهفته است که ظاهرا سنخیتی با موضوع اصلی مذاکره پیدا نمی کند،اما واقعا بین آنها نسبت مستقیم برقرار است. دراین نوشتار به بررسی یکی از اهداف وفرصت های پیش روی کشوردراین زمینه خواهیم پرداخت وآن عبارت است ازاینکه ازچه وسیله یاچگونه ممکن است که برجام سبب حل بحران خشونت وافراطی گری  در بعد گفتمانی حکومت اسلامی گرددوراه های پیاده سازی آن کدامند؟